Fitklub Hurbanka na FacebookuFitklub Hurbanka baby plávanie na FacebookuAko sa k nám dostanete

Hodiny pre verejnosť

Prevádzkový poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštevníci plavárne a sauny sú povinní dodržiavať všetky pokyny, ktoré sú stanovené v prevádzkovom poriadku.

 • Vstup na bazény a  do sauny je povolený len na platnú vstupenku, alebo permanentku, ktorú vydá  personál.
 • Bazény a saunu  možno navštevovať podľa platného rozvrhu, doba pobytu je jedna hodina + 20min.  spolu na prezlečenie. Ak klient túto dobu prekročí, zaplatí poplatok vo výške  vstupného za každú začatú hodinu.
 • Pri plnom obsadení  bazénov alebo sauny, môže personál uzavrieť vstup a prerušiť predaj vstupeniek  do doby uvoľnenia miesta.
 • Deti mladšie ako 15  rokov musia byť v sprievode rodiča, alebo osoby staršej ako 18 rokov.
 • Pred vstupom do  šatní sa každý klient vyzuje, odloží obuv do police na topánky a vstúpi do šatne,  ktoré sú delené pre mužov a ženy. Dvere do šatní sú považované za vstup do  hygienickej zóny, kde sa nesmie pohybovať obutá osoba.
 • Oblečenie si klient  odloží do šatňovej skrinky, uzamkne a kľúč zoberie so sebou. V prípade straty  kľúča bude klientovi naúčtovaný poplatok 8,- EUR. Klient nesie plnú  zodpovednosť za uzamknutie skrinky.
 • Do priestorov  bazénov a sauny si klient berie len predmety nutnej potreby pre kúpanie  a saunovanie.
 • Pred vstupom do  bazénov a sauny je každý klient  povinný  osprchovať sa.
 • Do spŕch,  priestoroch bazénov a sauny je zakázané nosiť sklenené predmety. Klienti nesmú  znečisťovať priestory celého komplexu FIT KLUB HURBANKA.
 • Počas pobytu  v priestoroch bazénov je každý klient povinný riadiť sa pokynmi plavčíka a  dodržiavať písomné pokyny, príkazy a zákazy na vývesných tabuliach a riadiť sa  nimi.
 • Počas kúpania môžu  klient používať plavecké pomôcky tak, aby neobmedzovali a neohrozovali  ostatných návštevníkov.
 • Každý klient je  povinný šetriť zariadenie celého komplexu, šetriť vodu a sprchy používať len na  čas nevyhnutne potrebný.
 • Klient je povinný  každú škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti, na zariadení alebo  na majetku ostatných návštevníkov, v plnej miere uhradiť.
 • Za poranenia a  úrazy, ktoré si klient spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním  prevádzkového poriadku, FIT KLUB Hurbanka nenesie zodpovednosť.
 • Do celého komplexu  nie je povolený vstup osobám:
  • S  horúčkou
  • Zápalom  očných spojiviek
  • S  akútnym ochorením dýchacích ciest
  • S  akútnym ochorením tráviaceho traktu
  • S  otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami
  • S  chorobami, ktoré sú sprevádzané výtokom
  • Nosičom  choroboplodných zárodkov
  • Odpor  vzbudzujúcimi stavmi
  • S  chorobami, ktoré sú sprevádzané kŕčmi a stratou vedomia
  • Osobám  pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok
  • Ani  osobám špinavým a zahmyzeným
 • Z celého  komplexu bude vypovedaný klient bez nároku na vrátenie vstupného, ktorý poruší  zásady prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného  pracovníka.
 • Zamestnanec FIT  KLUB Hurbanka je oprávnený rušiteľa vyviesť z komplexu, prípadne žiadať o  zákrok príslušníkov polície.
 • Je zakázané  požadovať od zamestnancov FIT KLUB Hurbanka služby odporujúce prevádzkovému  poriadku.
 • Žiaci materských,  základných a stredných škôl dodržiavajú školský poriadok a riadia sa pokynmi  svojich vyučujúcich alebo vedúcich krúžkov.
 • Neplavecký detský  bazén smú používať iba deti, prípadne s doprovodom dospelej osoby. Bábätká sú  povinné používať plaveckú plienku.
 • Je zakázané  vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch  druhého pohlavia a do častí celého komplexu, kde je vyznačený zákaz vstupu z  bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.
Kontakt

Kontakt

email: fitklub@fitklub.sk